Cộng sản là gì? Chủ nghĩa Cộng sản là gì?

1369

Cộng sản là gì?

Cộng sản là gì

Cộng sản là cộng hữu tài sản. Cộng là gộp chung, sản là tài sản vật chất (tài sản thuộc về sở hữu chung).

Ngoài ra, cụm từ Cộng sản là một thuật ngữ hay được sử dụng phần lớn nói về những vấn đề có liên quan đến chính trị như: Đảng Cộng Sản, Chủ Nghĩa Cộng Sản, Quốc Tế Cộng Sản,…

Chủ nghĩa Cộng sản là gì?

cong-san-la-gi-chu-nghia-cong-san-la-gi

Chủ nghĩa cộng sản là khi mà tất cả sự sản xuất, hay “Phương thức sản xuất” được sở hữu một cách bình đẳng, bởi tất cả những đảng viên của nhà nước.

Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) do K. Marx và F. Engels xây dựng, đây là một học thuyết triết học xã hội và chính trị. Về mặt học thuyết, CNCS hay chủ nghĩa xã hội khoa học cũng đều có nghĩa như SocialTrusts.com nhau. Nội dung của học thuyết này là hệ thống những quan điểm duy vật, khoa học về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới đó. Nó còn là khoa học về những quy luật chung nhất của sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; quy luật về sự phát triển sức sản xuất xã hội.

Chủ nghĩa Cộng sản thuần túy” nói đến một xã hội không có giai cấp, không có nhà nước và không có áp bức, mà trong đó các quyết định về việc sản xuất cái gì và theo đuổi những chính sách gì được lựa chọn một cách dân chủ, cho phép mọi thành viên của xã hội tham gia vào quá trình quyết định ở cả hai mặt chính trị và kinh tế.
Theo nền tảng là Chủ nghĩa Marx đã có một số chủ nghĩa cộng sản đã xuất hiện trên thế giới, chẳng hạn như: Chủ nghĩa Lenin, Chủ nghĩa Stalin, Chủ nghĩa Mao và Chủ nghĩa Trosky,…
Tại Việt Nam, chủ nghĩa Marx – Lenin được truyền bá vào Việt Nam (những năm 1920), và sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập vào năm 1930.
Nguồn: sưu tầm Internet.
Bình luận bằng Facebook