Hành pháp là gì? Cơ quan hành pháp làm gì?

Hành pháp là gì? Hành pháp là thi hành theo hiến pháp, dựa trên hiến pháp để soạn hoặc ban bố luật và thực hiện theo...

Quốc hội là gì? Quốc hội làm gì?

Quốc hội là gì? Quốc hội là dân, là cơ quan quyền lực của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của...

Dân chủ là gì?

Dân chủ là gì? Dân chủ là dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân, lấy dân làm gốc, dân được hưởng các quyền...

Tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp làm gì?

Tư pháp là gì? Tư pháp là đảm bảo sự công tư của pháp luật, bảo vệ nền công lý. Để thực hiện tư pháp...

Hội đồng nhân dân là gì?

Hội đồng nhân dân là gì? Hội đồng nhân dân hiểu đơn giản là đại diện cho người dân ở địa phương, quyết định các vấn...

Cộng sản là gì? Chủ nghĩa Cộng sản là gì?

Cộng sản là gì? Cộng sản là cộng hữu tài sản. Cộng là gộp chung, sản là tài sản vật chất (tài sản thuộc về sở hữu...

Chủ nghĩa Tư bản là gì?

Chủ nghĩa Tư bản là gì? Chủ nghĩa Tư bản là một hình thái kinh tế - xã hội của xã hội loài người, xuất...

Chính trị là gì?

Chính trị là gì? Giải thích theo đời sống Chính trị là thứ ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực gồm cả con người, vật giá, giáo...

Tham nhũng là gì? Tham ô là gì?

Tham nhũng là gì? Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. (Theo wiki) Một số khái...

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp làm gì?

Lập pháp là gì? Lập pháp là ban hành hoặc chấp thuận dự luật. Đại diện của lập pháp là Nghị viện/Quốc hội. Lập pháp thuộc 1 trong 3 nhánh...

NHIỀU QUAN TÂM