Hành pháp là gì? Cơ quan hành pháp làm gì?

372

Hành pháp là gì?

Hành pháp là thi hành theo hiến pháp, dựa trên hiến pháp để soạn hoặc ban bố luật và thực hiện theo luật. Đại diện cho Hành pháp là Chính phủ, người đứng đầu là Tổng thống/Chủ tịch nước. Hành pháp thuộc 1 trong 3 nhánh chính của Tam quyền phân lập.

Quyền hành pháp không buy diazepam online chỉ là quyền hành chính nhà nước (tức là quyền cai trị hay quản lý nhà nước theo pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống) mà còn là quyền điều hành các chính sách.

Hành pháp là gì
Tổng thống/Chủ tịch nước là đại diện cao nhất của cơ quan Hành pháp.

Cơ quan hành pháp làm gì?

Cơ quan hành pháp được ủy quyền ban hành văn bản pháp luật đối với một số lĩnh vực nhất định hoặc được ủy quyền ban hành văn bản trong từng luật cụ thể (Canada, Trung Quốc, Lào…).

Cơ quan hành pháp ngoài việc modvigil 200mg ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật còn có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới luật (nghị định, quyết định, quy chế) để tổ chức việc thi hành luật. Các nghị định của Chính xanax bars phủ, thông tư của các Bộ chỉ là văn bản hướng dẫn để chấp hành và thi hành luật nên phải căn cứ vào Luật và nội dung quy định phải trong phạm vi luật cho phép.

Cảnh sát hoặc Công an là công cụ của Chính phủ để thực hiện Hành pháp.

Nguồn: sưu tầm Internet.

Xem thêm:

Bình luận bằng Facebook