Từ khóa Lập pháp

Từ khóa: Lập pháp

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp làm gì?

Lập pháp là gì? Lập pháp là ban hành hoặc chấp thuận dự luật. Đại diện của lập pháp là Nghị viện/Quốc hội. Lập pháp thuộc 1 trong 3 nhánh...

Tam quyền phân lập là gì?

Tam quyền phân lập là gì? Tam quyền phân lập là chia quyền quản lý đất nước thành 3 nhánh quyền riêng biệt, gồm: Lập...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM